Kontorets oppgaver

Opplæringskontoret godkjenning:

 

Kontoret har godkjenning for opplæring i følgende Hotell- og Næringsmiddelfagene og skal i første omgang arbeide aktiv mot:  

 

Kokkfag  Servitørfag – Resepsjonsfag – Institusjonskokkfag – Bakerfag –  Konditorfag –

 Kjøttskjærerfag –  Pølsemakerfag –  Slakterfag – Butikkslakterfag og Fiskehandlerfag

    

Formålet med Opplæringskontoret:

Opplærlingskontoret er en frivillig sammenslutning av bedrifter som har tatt på seg opplæringsansvar for lærlinger innen Hotell- og Næringsmiddelfagene.

Kontoret samarbeider med Opplæringsavdelingen og skoleverket.

Opplæringskontoret skal være en ressurs for medlemsbedriftene og institusjoner i forbindelse med rekruttering, kunnskap om læreplaner, skoletilbud m.m

Vi skal bidra til å øke kompetansen og renommé innen fagene.

Opplæringskontoret skal også medvirke til å utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere innen hotell og næringsmiddelfagene.

Ved å samarbeide kan vi sammen, både mindre og større bedrifter trekke kompetanse fra hverandre. 

Lærlingene kommer inn i en større sammenheng, får jobbe sammen med andre lærlinger fra ulike bedrifter og fagområder. 

Det sosiale aspektet er også viktig i denne sammenhengen.

Opplæringskontoret sine oppgaver:

 • Skrive lærekontrakt med lærling.

 • Ønsker en at  lærlingen skal ha sin opplæring i mer enn en bedrift, skal kontoret sørge for at detteblir lagd til rette.

 • Gjennomføre kurs for lærlinger, faglige ledere og instruktører i aktuelle tema.

 • Føre tilsyn med at lærlingen får den opplæringen som læreplanen beskriver.

 • Gjennomføre møter / bedriftsbesøk sammen med lærlinger, faglige ledere og tilsynspersoner i  bedriftene.

 • Følge opp bruken av opplæringsbok og oppgavehefte for faget.

 • Være kontakt og samarbeidsorgan mellom opplæringsbedriftene, fagopplæringsseksjonen ogskoleverket.

 • Oppfordre voksne arbeidere til å ta fagbrev gjennom opplæringsordning og evt. legge opp og gjennomføre fagprøveforberedende teorikurs for dem.

 • Holde de teoretiske kunnskapene hos lærlingen vedlike ved hjelp av 20 teoretiske oppgaver i kombinasjon med praktiske oppgaver som skal løses.

 • Utgi en nyhetsside på internet. Den skal være en bindeledd mellom lærling, bedrift, og opplæringskontor. 

 • Den skal dekke arrangement der lærlinger delta i, gi informasjon og være et organ der lærlinger kan ta opp spørsmål det hersker tvil om.

 • Etter beste evne inspirere lærlingen, få han til å skjønne at han også har ansvar for egen læring.

 • Skaffe oversikt over tilgjengelige læreplasser i bedriftene.

 • Skaffe oversikt over tilgang på lærlinger, også frivillige lærekontrakter.

 • Melde lærlingen opp til fag– eller Svenneprøve.

   

 

 

Medlemskap:

Bedrifter og institusjoner som kan være medlemmer i Opplæringskontoret er gjennom Fagopplæringskontoret godkjente lærebedrifter og institusjoner.

Bedrifter og institusjoner som ikke kan gi full opplæring ved eigen drift, men kan ved å være medlem i opplæringskontoret være lærebedrift for deler av opplæringen, mens andre deler av opplæringen kan foregå i andre medlemsbedrifter eller institusjoner.

Kontoret sin administrasjon:

Opplæringskontoret er ledet av et styre på 5 personer. 

Styret blir valgt på årsmøte og består pr. i dag av følgende medlemmer:

 

 

 

Leder: Unn Skrede Avdelingsledar Skei Hotell
Medlem
Medlem Vidar Liljedahl Kjøkkensjef Quality Sogndal Hotel
Medlem Magne Kirkeeide Kjøkkensjef Quality Hotel Florø
Medlem   Hilde Merethe Heggen   Representant for lærlinger Hotel Alexandra
Varamedlem Runar Gudmundsson Kjøkkensjef Nordfjord Hotel

 

 

Opplæringskontorets daglig leder er John Ove Grov i full stilling.

 

 

 

 

Fordeler med et opplæringskontor:

Et nettverk av lærebedrifter og institusjoner i samme bransje kan få en effektiviseringsgevinst av samarbeidet, opplæringen kan bli  bedre og mer variert.

Bedrifter og institusjoner med ensidig produksjon / kompetanse kan, i samarbeid med andre bedrifter, tilby en tilfredsstillende opplæring og oppdatering.

Et kontor kan være et grunnlag for å utvikle et bedre samarbeid mellom skole og arbeidsliv.  

Dette vil kunne gi bransjen bedre renommé og bedre rekruttering  innen fagene i vårt fylke.

Kontoret kan være til hjelp når det oppstår konflikt mellom lærebedrift og lærling.

Omplassering i et annet lærebedrift eller samarbeidsbedrift i tilfelle permitteringer eller oppsigelser la seg lettere å få til i et nettverksamarbeid.

Et kontor tar seg av det administrative arbeidet med lærlingen, og skal være til hjelp for faglig ansvarlig på læreplassen, ved oppfølging av enhver lærling.

Den personlige oppfølging til hver lærling vil bli styrket som et resultat av dette.

    

Antall læreplasser i Opplæringskontoret:

 

 

Fag: Antall i Opplæringskontor   Totall antall i fylket:  
Bakerfag 0 6
Konditorfag 0 1
Kokkfag 31 30
Servitørfag 3 3
Resepsjonsfag 2 2

 

 

Som en ser av det totale antall læreplasser i Sogn og Fjordane skulle det ikke være urealistisk å få et høyt antall lærlinger i kontoret til å få et faglig og sosial nettverk. 

Totall er det lærebedrifter innen Bakerivirksomhet som ønsker å stå utenfor kontoret !

Målet er at vi skal ha lærlinger med i kontoret fra alle de ulike fagområdene. 

Først da vil en kunne dra maksimal nytte av hverandre sin fagkompetanse.

Tilskudd etter «Reform 94»:

Det nye tilskuddssystemet revidert i Stortinget under revurdert nasjonalbudsjett for 2008, består av et basistilskudd på kr 95.380,- pr. rettslærling for hele tiden lærlingen er i bedrift.     

Mens det betales Basistilskudd 2 på kr 27.264,- for ikke rettslærling for hele tiden lærlingen er i bedrift.   

Basistilskuddet 1 og 2 blir dekket av fylkeskommune.  

Det er opplæringskontoret som skriver kontraktene med lærlingene, og det er opplæringskontoret som får utbetalt disse tilskuddene.

Opplæringskontoret utbetaler disse videre til lærebedriftene, etter å ha hold tilbake beløpet som til en hver tid er blitt  bestemt på årsmøtet.

Basistilskuddet blir utbetalt etterskuddvis etter telling p.r. 01.01 og 01.07 og blir fordelt utover hele læretiden i bedrift.

   

Hva betyr det for en bedrift å ha lærlinger?

Kontoret ønsker å fremme den holdning, at lærlingene er en ressurs for bedriftene.

En kan ikke bare tenke hva det koster å ha lærlinger, en må og se på den nytten en har av dem. 

Det å ha lærlinger er med på skjerpe de faglige kunnskapene for de andre ansatte i avdelingen.

På den måten vil det heve det faglige nivået i avdelingen, og resten av lærebedriften/institusjon. 

Ved å ha lærlinger er bedriften med og ta ansvar i forhold ti å rekruttere framtidig kvalifisert, faglært arbeidskraft !!!!