Vedtektene for «Terje Ness Legatet»

1.0  Legatets fulle navn er:

                                        «Terje Ness legatet»

 • 1.1         Legatets adresse: 

                                       ”Terje Ness Legatet”

                                        c/o Opplæringskontor for Hotell- og Matfag  

                                        Concordbygget

                                        Postboks 719

                                        6801 Førde

 

 • 1.2         Legatets organisasjon:

Legatet eies av Opplæringskontoret for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane.  Det er Opplæringskontorets styre som har ansvar for dens daglige drift av legatet. Legatets øvre myndighet er Opplæringskontorets Årsmøtet. Daglig leder for Opplæringskontoret som administrerer legatet.

2.0  Legatets formål: 

 

 • 2.1         Legatets  formål:

Legatet skal tildele økonomiske midler til lærlinger fra bedrifter som er medlem i Opplæringskontor for Hotell- og Næringsmiddelfag i Sogn og Fjordane. Lærlingene skal ha søkt skriftlig og har fått innvilget midler til reise, opphold, avgifter og utgifter  ellers til tiltaket som kan gi lærlingene et bedre forståelse for tema innen fagområder og innenfor læreplanen for faget. 

Slike tiltak kan være:

Hospitering hos kjente fagpersoner i inn- og utlandet.

Deltakelse i nasjonale og internasjonale anerkjente fagkurs.

Besøk til messer, arrangementer eller tema innen fagområder i inn- og utlandet.

 • 2.2         Medlemsbedriftene:

Har ansvar for at arbeidet inneholder opplæringselementer i henhold til læreplan, og den avtale bedrifter har med kontoret.Dersom ikke annet er avtalt, lønnes lærlingen av den medlemsbedrift der hun/han er ansatt. Arbeidsmiljøloven gjelder mellom lærling og den bedrift der opplæringen finner sted.

 

 3.0  Legatets organisasjon: 

 

 • 3.1         Tilsyn:

Opplæringskontorets styre skal føre tilsyn med driften av Legatet. Daglig leder for kontoret har det administrative ansvaret.

 • 3.2         Årsmøte:

Innen utgangen av mars skal det avholdes årsmøte for Opplæringskontoret og Legatet. Årsmøtet er kontoret og legatets øverste myndighet. Innkalling til årsmøtet skjer med 14 dagers skriftlig varsel, ledsaget med beretning og rekneskap for siste driftsår for legatet, samt budsjett for kommende året. Årsmøtet skal behandle styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning for det forrige år og vedta           midler som skal tildeles for det kommende år. Årsmøtet skal velge legatsutvalg som skal bestå av: 

   1 utvalgsleder

   1 utvalgsmedlem

   1 utvalgets varamedlem

Utvalget velges for to år av gangen etter forslag av kontorets styre. Utvalgets leder velges ved særskilt valg. Revisor for kontoret er også revisor for legatets regnskap.  Alle valg avgjøres med simpelt flertall.

Endringer av vedtektene kan kun skje på ordinert eller ekstraordinært årsmøte. Simpelt flertall gjelder.

Årsmøte avgjør hvert år hvor stor del av utbytte av investert kapital som tilfaller legatet.

På årsmøtet skal kontorets leder møte.

 

 • 3.3         Legatets utvalg:

Legatsutvalg skal foreslå lærlinger som har søkt på midler til faglige arrangementer til styret.  Styret forslår ”vedtak om tildeling av midler” til Årsmøtet. Styret behandler og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt utvalget og Årsmøtet og som ikke er delegert til daglig leder. 

 

4.0  Virkeområde:  

Legatet skal ha sitt virkeområde i Sogn og Fjordane fylke og midler kan tildeles samtlige lærlinger tilsluttet Opplæringskontoret. Dette gjelder også ”Frivillige lærlinger over 20 år”

 

 

5.0  Medlemskap:  

Medlemmer av legatet er lærebedrifter som er medlemsbedrifter i Opplæringskontoret, eller bedrifter som sammen med andre skal gi opplæring innenfor kontorets virkeområde.

 • 5.1         Innmelding som Legatsmedlemmer:

Legatsmedlemmer tas automatisk opp når bedriftene søker eller har medlemskap i Opplæringskontoret. 

Dette gjøres av daglig leder, og styrets leder bekrefter innmeldingene med underskrift.

 • 5.2         Utmelding i Legatet:

Utmelding av Legatet skjer automatisk når bedriftene bekrefter skriftlig at de melder seg ut av Opplæringskontoret. Gjeldende lærlingkontrakter skal fullføres, men lærlingene kan ikke søke om midler fra Legatet etter at utmeldingen er blitt mottatt.

   

6.0  Tildeling, økonomi og regnskap: 

 

 • 6.1          Søknader fra Lærlinger: 

Midlene tildeles lærlinger etter skriftlig søknad. Denne søknaden skal inneholde:

 •           Beskrivelse om arrangementet som lærlingen ønsker å delta i.

 •           Budsjett med detaljerte poster om Reiseutgifter, Oppholdsutgifter, Deltakeravgifter og andre 

 •           utgifter. 

 •           Postene skal dokumenteres med brosjyrer, prislister og lignende.

 •           Lengde på opphold og reiser.

 •           Bekreftelse fra lærebedriften om tillatelse, permisjon, lønnstrekk eller bruk av ferieperiode.

Søknaden skrives på ferdig søknadsskjema som leveres ut av Opplæringskontoret, og sendes til Opplæringskontoret.Søknaden skal være i kontorets hendene innen 1 februar.

 

 • 6.2          Saksbehandling: 

Daglig leder skal sende lærlingens søknader om midler sammen med bekreftelse fra bedriften til utvalgsleder for Legatet. Legatsutvalg foreslår prioritering på søknadene og orienterer kontorets styret om valget. Styret anbefaler tildeling av midler til Årsmøtet, som gjør det endelige vedtak om tildeling.

Legatets konto disponeres av daglig leder som utbetaler midler og rapporterer til styret.

 • 6.3          Regnskapsplikt:

Lærlingen som har fått tildelt midler fra Legatet har regnskapsplikt, der det vises hvilken utgiftene som er blitt brukt i forbindelse med  arrangementet.

  

 • 6.4          Tilbakebetaling av tildelte midler:

Lærlingen som har fått tildelt midler fra Legatet har plikt til å gjennomføre det planlagde arrangementet. 

Dersom midlene ikke brukes, eller lærlingen endrer på arrangementet i forhold til søknaden vil dette føre til at lærlingen skal betale hele beløpet tilbake til Legatet. Tilbakebetaling skal også skje dersom lærlingen avslutter sin lærekontrakt med Opplæringskontoret og arbeidsforhold med lærebedriften.

 

7.0  Rapportplikt: 

Lærlingene som har fått tildelt midler og deltatt på arrangementet plikter å skrive et utfølende rapport og sender dette til Opplæringskontoret. Rapport skal inneholde:

 • Reisebeskrivelse.

 • Mottakelse til arrangementet.

 • Opplevelse – innlæring – utbytte av arrangementet.

8.0  Vedtakelse: 

 • 8.1          Vedtak:

Vedtektene ble vedtatt på Årsmøtet for 2003 den 18 mars 2004  under punkt 6 ”Innkomne forslag”, og skal virke umiddelbart.  Tildeling av midler skjer fra Årsmøtet 2004, innen utgangen av mars 2005.

 

 • 8.2          Rettighet på legatets navn:

Terje Ness har skriftlig erklært at legatet får lov å bruke hans navn. Retten forbeholdes Opplæringskontoret.

 

 • 8.3          Legatets Logo:

Legatet vil markedsføre sin virksomhet med logo: