Vedtekter for Opplæringskontoret

1.0 Kontorets navn: 

Kontorets fulle navn er:

«Opplæringskontor for Hotell- og Matfag i Sogn og Fjordane»

1.1          Kontorets adresse: 

                        Concordbygget

Firdavegen 6

6800 Førde

1.2          Kontorets organisasjon:

Samarbeid mellom kontorets medlemsbedrifter, fagopplæringsseksjonen og den videregående skole.  

2.0  Kontorets og bedriftens sine formål:

2.1          Kontorets formål:

Skal tegne lærekontrakt med lærlingene etter avtale med medlemsbedriftene. Dersom lærlingen skal 

arbeide i flere medlemsbedrifter, fastsettes læretiden i en skriftlig avtale med den enkelte bedrift.

Skal påse at den samlede læretiden skal dekke alle elementer i opplæringen i henhold til 

opplæringsplan for fagene innen kontoret. Har ansvar for å koordinere opplæringen i samråd med de faglig ansvarlige i den enkelte bedrift. Skal sørge for supplerende opplæring gjennom kurs og instruksjon til den enkelte lærling og ut over det den enkelte bedrift kan gi. Kan i samarbeid med lærling og bedrift omplassere lærlinger til en annen bedrift for en kortere eller lengre periode, dersom forholdene gjør det nødvendig. Kan inngå avtale med mer spesialiserte bedrifter som kan gå inn som støttebedrifter for 

deler av opplæringen.   Etter behov også organisere faglig og relevantkurs/opplæring for lærlinger og faglige ledere / instruktører.

2.2          Medlemsbedriftene:

Har ansvar for at arbeidet inneholder opplæringselementer i henhold til læreplan, og den avtale bedrifter har med kontoret. Dersom ikke annet er avtalt, lønnes lærlingen av den medlemsbedrift der hun/han er ansatt. Dersom lærlingen hospiteres i en annen opplæringsbedrift, har bedriften der lærlingen er ansatt arbeidsgiveransvar og lønnsplikt for lærlingen. Arbeidsmiljøloven og tariffavtale for bransjen gjelder mellom lærling og den bedrift der opplæringen finner sted.  

3.0  Kontorets organisasjon:

3.1          Tilsyn:

Kontoret skal føre tilsyn med opplæringen i bedriftene gjennom personer med fagkompetanse i det enkelte fag. Kontoret skal ha en administrativ leder i hel eller halv stilling. Kontorets leder tilsettes av styret.

3.2          Årsmøte:

Innen utgangen av mars skal det avholdes årsmøte. Årsmøtet er kontorets øverste myndighet.

Hver medlemsbedrift har 1 -én- stemme pr. lærling på årsmøtet. Innkalling til årsmøtet skjer med 14 dagers skriftlig varsel, ledsaget med beretning og rekneskap for siste driftsår, samt budsjett for kommende driftsår.

 • Årsmøtet skal behandle styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning for det forrige år og vedta budsjett for det kommende år.
 • Årsmøtet skal velge styre som skal bestå av:

Styreleder

3 medlemmer

1 varamedlem

1 representant fra lærlingene

 • Styret velges for to år av gangen.
 • Styrets leder velges ved særskilt valg.
 • Årsmøtet utpeker revisor.
 • Årsmøte velger foreslått representant fra lærlinger.
 • Valgkomité velges etter innstilling fra styret.
 • Alle valg og vedtak avgjøres med simpelt flertall.
 • Endringer av vedtektene kan kun skje på ordinert eller ekstraordinært årsmøte

simpelt flertall gjelder.

 • Årsmøte avgjør hvert år hvor stor del av tilskuddet tilfaller driften av kontoret.
 • På årsmøtet skal kontorets leder møte.

3.3          Oppløsning:

Kontoret kan oppløses når et flertall på 2/3 av bedriftene i ordinert årsmøte vedtar dette. De midler som opplæringskontoret disponere fordeles mellom medlemsbedriftene.

3.4          Styre:

Styret behandler og fatter vedtak i alle saker som ikke er tillagt årsmøtet og som ikke er delegert til daglig leder. Styret skal ansette daglig leder og har utarbeidet instruks for denne.

4.0  Virkeområde:

Kontoret skal ha sitt virkeområde i Sogn og Fjordane fylke. Kontoret skal arbeide med de fag som til en hver tid er aktuelle for hotell og næringsmiddel.  

5.0  Medlemskap:

Medlemmer av kontoret skal være bedrifter som er godkjente lærebedrifter.

Bedrifter som sammen med andre skal gi opplæring innenfor kontorets virkeområde.

5.1          Innmelding:

Medlemmer tas opp av daglig leder, og styrets leder bekrefter innmeldingene med underskrift.

5.2          Utmelding:

Utmelding skal skje skriftlig. Gjeldende lærlingkontrakter skal fullføres.

6.0  Tilskudd, økonomi og regnskap:

6.1          Tilskudd:

Alle offentlige tilskudd formidles til kontoret. Av tilskuddene vil kontoret beholde 50% pr. lærling Resten betales ut til bedriftene. Årsmøtet avgjør hvert år hvor stor del av tilskuddet som skal gå til drift av kontoret og hvor mye som skal overføres til medlemsbedriftene.

6.2          Økonomi:

Styret vil til enhver tid være ansvarlig for eventuelt underskudd ved kontoret. Opplæringskontoret `s styre plikter å sørge for at det søkes om alle tilgjengelige midler til drift av kontoret. Kontorets konto disponeres av daglig leder som kvartalsvis rapporterer til styret.

6.3          Regnskap:

Regnskapet skal revideres av godkjent revisor.

7.0  Prøveavgjørelse:

Kontoret sender oppmelding til fag- og svenneprøven til fagopplæringsseksjon der kontrakten er godkjent.

8.0  Rapportplikt:

Bedriftene plikter å underrette kontoret dersom:

 • Opplæringen ikke kan videreføres p.g.a. permitteringer, eller innskrenkning i bedriften.
 • Heving av lærlingkontrakter må på vanlig måte forelegges fagopplæringskontoret til godkjenning.